دارالترجمه رسمی دکتر دلفروز http://www.drdelto.ir 2018-11-14T14:01:44+01:00 text/html 2018-07-17T07:40:39+01:00 www.drdelto.ir زبانمند | مرجع شما در یادگیری زبان صفحه اصلی http://www.drdelto.ir/post/1 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/731/2191526/cert1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div><br></div><div><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="text-align: center; border: 1px solid rgb(51, 51, 255); border-collapse: collapse; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(51, 51, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(51, 51, 255); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="1">&nbsp;&nbsp;</font><br><font size="4">&nbsp;ترجمه رسمی اسناد و مدارک<br></font><font size="1">&nbsp;</font></font></td></tr></tbody></table></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/731/2191526/cert3.jpg" alt=""></div><div><br></div><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ترجمه رسمی اسناد و مدارک همراه با تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></p><hr><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="text-align: center; border: 1px solid rgb(153, 0, 0); border-collapse: collapse; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(153, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="1">&nbsp;</font><br><font size="4">&nbsp;ترجمه متون عمومی و تخصصی</font><br><font size="1">&nbsp;</font></font></td></tr></tbody></table><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><br></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/731/2191526/technical2.jpg" alt=""></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ترجمه انواع متون تخصصی و عمومی</font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">(علوم انسانی، فنی مهندسی، مدیریت، کاتالوگ و بروشور)</font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><hr></div> text/html 2017-07-19T05:43:46+01:00 www.drdelto.ir زبانمند | مرجع شما در یادگیری زبان درباره ما http://www.drdelto.ir/post/2 <div align="center"><div align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>به منظور آشنایی بیشتر شما با مدیریت دارالترجمه دکتر دلفروز خلاصه سوابق در این صفحه قرار داده شده است.<br><br></font></div><hr><br></div><p dir="RTL" align="right" style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#3333FF">1- مشخصات فردی :&nbsp;</font></b><br></font></p><div align="right"></div><div dir="rtl" align="right"><table dir="rtl" width="586" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" height="276" style="margin-left: 22pt; border-collapse: collapse; border: medium none;"><tbody><tr style="height: 157.35pt;"><td width="673" valign="top" style="width: 504.7pt; border: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 157.35pt;"><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 3.2px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;<br></font></p><p dir="RTL" align="left" style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نام: صالح</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/Saleh_Delforouz.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نام خانوادگی: دلفروز عبدالملکی</font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تلفن: 09135710073&nbsp;</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نشانی محل کار: اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شهید خسروپور(کوی آزادگان)، فرعی 1 ، پلاک 22 ، موسسه زبانهای خارجی فردای بهتر</font></p><p dir="LTR" style="text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">Email:&nbsp;<a href="mailto:zabanmand@gmail.com">tarjomeh902@gmail.com</a></font></p><p dir="LTR" style="text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">Website:</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</span><a href="www.drdelto.ir" target="" title="" style="">www.drdelto.ir</a></font></p><p dir="LTR" style="text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">Telegram ID: (<a href="https://telegram.me/zabanmand" target="" title="">@</a></font><a href="mailto:zabanmand@gmail.com" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">tarjomeh902</a><font size="2" face="Mihan-Iransans">)&nbsp;<a href="https://telegram.me/zabanmand" target="" title="">www.telegram.me/</a></font><a href="mailto:zabanmand@gmail.com" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">tarjomeh902</a></p></td></tr></tbody></table></div><div align="right"></div><p dir="RTL" align="center" style="text-align: justify;"><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br>2- سوابق تحصیلات دانشگاهی:&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></p><div align="right"></div><div dir="rtl" align="right"><table dir="rtl" width="584" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" height="191" style="margin-left: 22pt; border-collapse: collapse; border: medium none;"><tbody><tr style="height: 32.65pt;"><td width="125" style="width: 93.8pt; border-width: 1.5pt 1.5pt 1pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مقطع تحصیلی</font></p></td><td width="96" style="width: 1in; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">رشتـه</font></p></td><td width="84" style="width: 63pt; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">معدل کل</font></p></td><td width="111" style="width: 83.5pt; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه محل تحصیل</font></p></td><td width="72" style="width: 0.75in; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تاریخ ­شروع</font></p></td><td width="72" style="width: 0.75in; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تاریخ پایان</font></p></td></tr><tr style="height: 32.65pt;"><td width="125" style="width: 93.8pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دكتری</font></p></td><td width="96" style="width: 1in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">مطالعات ترجمه</font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></p></td><td width="84" style="width: 63pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">18.53</font></p></td><td width="111" style="width: 83.5pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه اصفهان</font></p><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p></td><td width="72" style="width: 0.75in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مهر 91</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td><td width="72" style="width: 0.75in; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اردیبهشت 97<br></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td></tr><tr style="height: 32.65pt;"><td width="125" style="width: 93.8pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">كارشناسی ارشد</font></p></td><td width="96" style="width: 1in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مترجمی زبان انگلیسی</font></p></td><td width="84" style="width: 63pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">17.67</font></p></td><td width="111" style="width: 83.5pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه اصفهان</font></p></td><td width="72" style="width: 0.75in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مهر 86</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td><td width="72" style="width: 0.75in; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اسفند 88</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td></tr><tr style="height: 32.65pt;"><td width="125" style="width: 93.8pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کارشناسی</font></p></td><td width="96" style="width: 1in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">زبان و ادبیات انگلیسی</font></p></td><td width="84" style="width: 63pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">16.89</font></p></td><td width="111" style="width: 83.5pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه سیستان و بلوچستان</font></p></td><td width="72" style="width: 0.75in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مهر 82</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td><td width="72" style="width: 0.75in; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">خرداد 86</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td></tr></tbody></table></div><div align="right"></div><p dir="RTL" align="right" style="margin-right: 0.25in; text-align: justify;"><font size="2" color="#3333FF" face="Mihan-Iransans"><b>3-سوابق تدریس :</b></font></p><div align="right"></div><div dir="rtl" align="right"><table dir="rtl" width="583" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" height="1917" style="border-collapse: collapse; border: medium none;"><tbody><tr style="height: 12.65pt;"><td rowspan="2" width="42" style="width: 31.7pt; border-width: 1.5pt 1.5pt 1pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; padding: 0in 5.4pt; height: 12.65pt;"><p dir="RTL" align="right" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ردیف</font></p></td><td rowspan="2" width="109" style="width: 82.05pt; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 12.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نام ­دانشگاه یا مؤسسه­ آموزشی وپژوهشی</font></p></td><td rowspan="2" width="212" style="width: 158.9pt; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 12.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عنوان­ درس­ها</font></p></td><td colspan="2" width="99" style="width: 74.3pt; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 12.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تاریـخ</font></p></td><td rowspan="2" width="194" style="width: 145.7pt; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 12.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نشانی مؤسسه</font></p></td></tr><tr style="height: 10.55pt;"><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 10.55pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شروع</font></p></td><td width="51" style="width: 38.3pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 10.55pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">پایان</font></p></td></tr><tr style="height: 27.15pt;"><td width="42" style="width: 31.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1</font></p></td><td width="109" style="width: 82.05pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه اصفهان</font></p></td><td width="212" style="width: 158.9pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1.بررسی آثار ترجمه شده اسلامی</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2.ترجمه متون اقتصادی</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">3.ترجمه متون مطبوعاتی</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">4.خواندن و درک مفاهیم<br></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans">5.ترجمه نوار و فیلم<br>6. ترجمه 1 و 2<br></font></td><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مهر 92</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td><td width="51" style="width: 38.3pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ادامه دارد</font></p></td><td width="194" style="width: 145.7pt; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a name="OLE_LINK24"></a><a name="OLE_LINK23"></a><a name="OLE_LINK32"></a><a name="OLE_LINK31">اصفهان-میدان آزادی-خیابان دانشگاه-دانشگاه اصفهان</a>-دانشکده زبانهای خارجه</font></p></td></tr><tr style="height: 27.15pt;"><td width="42" style="width: 31.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2</font></p></td><td width="109" style="width: 82.05pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه کاشان</font></p><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p></td><td width="212" style="width: 158.9pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1.اصول و روش ترجمه</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2.واژه شناسی</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">3.ترجمه پیشرفته</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">4.<a name="OLE_LINK4"></a><a name="OLE_LINK3">بررسی آثار ترجمه شده اسلامی</a>&nbsp;&nbsp;(1)</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">5.بررسی آثار ترجمه شده اسلامی &nbsp;(2)</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">6.ترجمه متون ساده</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">7.مبانی نظری ترجمه</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">8.ترجمه نوار و فیلم</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">9.ترجمه متون مطبوعاتی<br></font></p></td><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a name="OLE_LINK12"></a><a name="OLE_LINK11">مهر 92</a></font></p><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p></td><td width="51" style="width: 38.3pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a name="OLE_LINK14"></a><a name="OLE_LINK13">ادامه دارد</a></font></p><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p></td><td width="194" style="width: 145.7pt; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کاشان- بلوار قطب راوندی-دانشگاه کاشان-دانشکده زبانهای خارجی</font></p></td></tr><tr style="height: 27.15pt;"><td width="42" style="width: 31.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">3</font></p></td><td width="109" style="width: 82.05pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی امین</font></p><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p></td><td width="212" style="width: 158.9pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1.اصول و روش ترجمه</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2.بررسی آثار ترجمه شده اسلامی</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">3.ترجمه متون ساده</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">4.مبانی نظری ترجمه</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">5.ترجمه پیشرفته</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">6.ترجمه متون مطبوعاتی</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">7.روش تحقیق<br></font></p></td><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مهر&nbsp;<a name="OLE_LINK8"></a><a name="OLE_LINK7">92</a></font></p><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p></td><td width="51" style="width: 38.3pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a name="OLE_LINK10"></a><a name="OLE_LINK9">خرداد 95<br></a></font></p><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p></td><td width="194" style="width: 145.7pt; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اصفهان-فولادشهر- موسسه آموزش عالی امین</font></p></td></tr><tr style="height: 27.15pt;"><td width="42" style="width: 31.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">4</font></p></td><td width="109" style="width: 82.05pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">موسسه زبانهای خارجی فردای بهتر</font></p></td><td width="212" style="width: 158.9pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دوره آموزش زبان انگلیسی از پایه تا TOEFL و IELTS در 140 جلسه&nbsp;<br></font></p></td><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">90</font></p></td><td width="51" style="width: 38.3pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ادامه دارد</font></p></td><td width="194" style="width: 145.7pt; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اصفهان-خیابان هزارجریب-خیابان شهید خسروپور- فرعی 1 آزادگان- پلاک 22</font></p></td></tr><tr style="height: 27.15pt;"><td width="42" style="width: 31.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">5</font></p></td><td width="109" style="width: 82.05pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">موسسه علوم و فنون کیش</font></p></td><td width="212" style="width: 158.9pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دوره آمادگی IELTS</font></p><p dir="RTL"><br></p></td><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">92</font></p></td><td width="51" style="width: 38.3pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">93</font></p></td><td width="194" style="width: 145.7pt; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اصفهان- میدان آزادی</font></p></td></tr><tr style="height: 27.15pt;"><td width="42" style="width: 31.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">6</font></p></td><td width="109" style="width: 82.05pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">موسسه آموزش عالی سنایی اصفهان</font></p></td><td width="212" style="width: 158.9pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1-بررسی آثار ترجمه شده اسلامی(1)</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2- بررسی آثار ترجمه شده اسلامی(2)</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">3-اصول و روش ترجمه</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">4-واژه شناسی</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">5-ترجمه متون اقتصادی</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">6-ترجمه متون ساده</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">7-مبانی نظری ترجمه</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">8-ترجمه پیشرفته (1)</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">9-ترجمه متون عمومی</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">10- پروژه کارورزی کاردانی مترجمی انگلیسی&nbsp;<br></font></p></td><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">87</font></p></td><td width="51" style="width: 38.3pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">89</font></p></td><td width="194" style="width: 145.7pt; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اصفهان-میدان جمهوری-خیابن خرم- انتهای خیابان شهیدان شرقی- ساختمان خورشید</font></p></td></tr><tr style="height: 27.15pt;"><td width="42" style="width: 31.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">7</font></p></td><td width="109" style="width: 82.05pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">موسسه آموزش عالی دانش پژوهان</font></p></td><td width="212" style="width: 158.9pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1.زبان عمومی دانشگاه پیام نور</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2<a name="OLE_LINK28"></a><a name="OLE_LINK27">. دوره آموزش زبان انگلیسی از پایه تا&nbsp;</a>TOEFL و IELTS</font></p></td><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">86</font></p></td><td width="51" style="width: 38.3pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">91</font></p></td><td width="194" style="width: 145.7pt; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اصفهان- خیابان دانشگاه- کوچه گلشن- موسسه آموزش عالی دانش پژوهان</font></p></td></tr></tbody></table></div><p dir="RTL" align="right" style="text-align: justify;"><font size="2" color="#3333FF" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;&nbsp; 4- سایر فعالیتها: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></font></p><div align="right"></div><div dir="rtl" align="right"><table dir="rtl" width="580" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" height="405" style="margin-left: 22pt; border-collapse: collapse; border: medium none;"><tbody><tr style="height: 0.25in;"><td rowspan="2" width="41" style="width: 30.7pt; border-width: 1.5pt 1.5pt 1pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; padding: 0in 5.4pt; height: 0.25in;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ردیف</font></p></td><td rowspan="2" width="114" style="width: 85.7pt; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 0.25in;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نام­ دانشگاه­ یا مؤسسه­</font></p><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آموزشی و پژوهشی</font></p></td><td rowspan="2" width="214" style="width: 160.85pt; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 0.25in;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عنوان فعالیت</font></p></td><td colspan="2" width="94" style="width: 70.25pt; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 0.25in;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تاریـخ</font></p></td><td rowspan="2" width="209" style="width: 156.5pt; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 0.25in;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نشانی&nbsp; پژوهشگاه</font></p></td></tr><tr style="height: 15pt;"><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شروع</font></p></td><td width="46" style="width: 34.25pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">پایان</font></p></td></tr><tr style="height: 38.6pt;"><td width="41" style="width: 30.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1</font></p></td><td width="114" style="width: 85.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه اصفهان</font></p></td><td width="214" style="width: 160.85pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ترجمه وب سایت دانشگاه اصفهان به زبان انگلیسی</font></p></td><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1393</font></p></td><td width="46" style="width: 34.25pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1394</font></p></td><td width="209" style="width: 156.5pt; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اصفهان-میدان آزادی-خیابان دانشگاه-دانشگاه اصفهان</font></p></td></tr><tr style="height: 38.6pt;"><td width="41" style="width: 30.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2</font></p></td><td width="114" style="width: 85.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شهرداری اصفهان</font></p></td><td width="214" style="width: 160.85pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ترجمه بنرها و تابلوها و تندیسهای سطح شهر اصفهان و مطالب مربوط به همایش اجلاس سران کشورها&nbsp;<br></font></p></td><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1393</font></p></td><td width="46" style="width: 34.25pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ادامه دارد</font></p></td><td width="209" style="width: 156.5pt; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان</font></p></td></tr><tr style="height: 38.6pt;"><td width="41" style="width: 30.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">5</font></p></td><td width="114" style="width: 85.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه صنعتی مالک اشتر</font></p></td><td width="214" style="width: 160.85pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مترجم شفاهی و مجری کنفرانس در همایش بین المللی</font></p></td><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بهمن 1389</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td><td width="46" style="width: 34.25pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p></td><td width="209" style="width: 156.5pt; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه صنعتی مالک اشتر</font></p><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p></td></tr></tbody></table></div><div align="right"></div><p dir="RTL" align="right" style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#3333FF">&nbsp;</font></font></p><hr><p dir="RTL" align="right" style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#3333FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#CC0000"><font size="3">گواهی&nbsp;</font></font></font></font><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#006600"><font size="3" color="#CC0000" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">فعالیت به عنوان مترجم شفاهی</font><br><br></font></font></font><font face="Mihan-Iransans"></font><font face="Mihan-Iransans"></font></font></p><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/interpreter.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></font></p><hr><p align="right"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#006600"><font size="3" color="#CC0000">گواهی فعالیت به عنوان مترجم کتبی</font></font></font></p><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/translation_pro.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></font></p><div align="right"><br><div align="center"><br></div></div> text/html 2017-06-18T05:52:54+01:00 www.drdelto.ir زبانمند | مرجع شما در یادگیری زبان تماس با ما http://www.drdelto.ir/post/3 <br><font face="Mihan-IransansLight"><br></font><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/spinner.gif" alt="" width="13" vspace="0" hspace="0" height="13" border="0" align="bottom">&nbsp;<font size="2">برای تماس با ما از راههای ارتباطی زیر استفاده نمایید:</font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><br></font></font></div><div align="center"><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px;" width="487" height="183" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/731/2191526/phone.png" width="50" height="50"> <font size="3" face="Mihan-Iransans">تلفن</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="left">&nbsp;<font size="3" face="Mihan-Iransans"> 09135710073</font><font size="3">&nbsp;<font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">(از ساعت 10 الی 13</font><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">)</font></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/731/2191526/gmail.png" width="50" height="50">ایمیل</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp; <font color="#330033">Ta</font>rjomeh902@gmail.com<br></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/731/2191526/tel.jpg" width="50" height="50"> <font size="3" face="Mihan-Iransans">تلگرام</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="left"><font size="3">&nbsp;Tarjomeh902@</font></td></tr></tbody></table></div><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 16.1px; color: rgb(51, 0, 51);"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 16.1px;" lang="AR-SA"><b><font size="3" color="#CC0000"><br>&nbsp;آدرس</font><font color="#CC0000">:</font></b><font color="#000000">&nbsp;</font></span></span></font><font size="2" face="Mihan-Iransans">اصفهان ، خیابان هزارجریب ، خیابان شهید خسروپور ، فرعی یک ، پلاک 22</font><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><br></font></div><div align="justify"><hr></div><div align="center"><font size="2" color="#3366FF"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">گواهی فعالیت به عنوان مترجم شفاهی دانشگاه صنعتی مالک اشتر</font></font></font></font><br></div><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><br><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#006600"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000"><br></font></font></font><font face="Mihan-Iransans"></font><font face="Mihan-Iransans"></font></font></p><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/interpreter.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><hr><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#3366FF"><br></font></b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#3366FF"><font face="Mihan-Iransans">گواهی فعالیت به عنوان مترجم وب سایت دانشگاه اصفهان به زبان انگلیسی</font></font><br></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/translation_pro.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF">گواهی شرکت در دوره تربیت مدرس کتب American English File</font><font face="Mihan-Iransans"><br><font size="3" color="#3366FF">&nbsp;از انتشارات دانشگاه Oxford انگلستان</font></font><br><br><font face="Mihan-IransansLight"><img src="http://s3.picofile.com/file/8212621968/deg_8_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br><br><br><font face="Mihan-Iransans" color="#990000"><font size="2"><font size="3" color="#3366FF">گواهی شرکت در ششمین کنفرانس بین المللی&nbsp;</font><font size="3" color="#3366FF">TELLSI&nbsp; در دانشگاه گیلان</font></font></font><br><br><font face="Mihan-IransansLight"><img src="http://s3.picofile.com/file/8212621818/deg_4_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF">گواهی شرکت در کنفرانس مسائل آموزش و یادگیری زبان در ایران</font><br><br><font face="Mihan-IransansLight"><img src="http://s6.picofile.com/file/8212621842/deg_5_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF">انتخاب به عنوان استاد برتر دانشکده زبان های خارجه موسسه آموزش عالی امین</font><br><br><font face="Mihan-IransansLight"><img src="http://s3.picofile.com/file/8212621700/deg_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF">تقدیرنامه</font><br><br><font face="Mihan-IransansLight"><img src="http://s6.picofile.com/file/8212621742/deg_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF">تقدیرنامه</font><br><br><font face="Mihan-IransansLight"><img src="http://s6.picofile.com/file/8212621900/deg_6_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br><br><br><font face="Mihan-Iransans" color="#990000"><font size="2"><font size="3" color="#3366FF">تقدیرنامه</font></font></font><br><br><font face="Mihan-IransansLight"><img src="http://s3.picofile.com/file/8212621934/deg_7_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><hr width="100%" size="2" align="center"></div><font size="2"></font><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><br></p>