دارالترجمه رسمی دکتر دلفروز - دکترای ترجمه مساله امروز ما پرداختن هزینه انجام امور نیست، مساله اطمینان داشتن از کیفیت خدماتی است که اعتماد، سرمایه و مهمتر از همه زمان خود را صرف آن می‌کنیم. http://drdelto.ir 2019-03-20T00:50:10+01:00 text/html 2018-07-17T03:10:39+01:00 drdelto.ir زبانمند | مرجع شما در یادگیری زبان صفحه اصلی http://drdelto.ir/post/1 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/731/2191526/cert1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div><br></div><div><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="text-align: center; border: 1px solid rgb(51, 51, 255); border-collapse: collapse; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(51, 51, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(51, 51, 255); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="1">&nbsp;&nbsp;</font><br><font size="4">&nbsp;ترجمه رسمی اسناد و مدارک به زبان انگلیسی<br></font><font size="1">&nbsp;</font></font></td></tr></tbody></table></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://drdelto.ir/post/3" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/731/2191526/9.gif" alt="ترجمه رسمی انواع مدارک"></a></div><div><br></div><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ترجمه رسمی اسناد و مدارک همراه با تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://drdelto.ir/post/12" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/731/2191526/more.gif" alt=""></a><span style="white-space:pre"> </span><a href="http://drdelto.ir/post/3" target="" title="">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/731/2191526/order.gif" alt=""><span style="white-space:pre"> </span></a></p><hr><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="text-align: center; border: 1px solid rgb(153, 0, 0); border-collapse: collapse; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(153, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="1">&nbsp;</font><br><font size="4">&nbsp;ترجمه متون عمومی و تخصصی</font><br><font size="1">&nbsp;</font></font></td></tr></tbody></table><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><br></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><br></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/731/2191526/technical2.jpg" alt=""></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ترجمه انواع متون تخصصی و عمومی</font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">(علوم انسانی، فنی مهندسی، مدیریت، کاتالوگ و بروشور)</font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://drdelto.ir/post/12" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/731/2191526/more.gif" alt=""></a><span style="white-space: pre;"> </span><a href="http://drdelto.ir/post/3" target="" title="">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/731/2191526/order.gif" alt=""></a></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><br></p><hr></div> text/html 2018-03-05T04:54:12+01:00 drdelto.ir زبانمند | مرجع شما در یادگیری زبان هزینه ترجمه رسمی http://drdelto.ir/post/12 <div align="right"><div align="right"><div align="right" style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2">بنا بر اعلام کانون مترجمان رسمی قوه قضاییه، نرخ ترجمه رسمی انواع اسناد به شرح زیر است (قیمت ها به ریال)</font></div><div align="right" style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">1<span style="white-space: pre;"> </span>ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم)<span style="white-space: pre;"> </span>150.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">2<span style="white-space:pre"> </span>ریزنمرات دانشگاه (هرترم)<span style="white-space:pre"> </span>180.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">3<span style="white-space:pre"> </span>کارت شناسایی<span style="white-space:pre"> </span>200.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">4<span style="white-space:pre"> </span>کارت معافیت<span style="white-space:pre"> </span>200.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">5<span style="white-space:pre"> </span>کارت ملی<span style="white-space:pre"> </span>200.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">6<span style="white-space:pre"> </span>شناسنامه<span style="white-space:pre"> </span>250.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">7<span style="white-space:pre"> </span>ابلاغیه، اخطار قضایی<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">8<span style="white-space:pre"> </span>برگه مرخصی<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">9<span style="white-space:pre"> </span>توصیه نامه تحصیلی(بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">10<span style="white-space:pre"> </span>جواز اشتغال به کار<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">11<span style="white-space:pre"> </span>حکم بازنشستگی(کوچک)<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">12<span style="white-space:pre"> </span>دفترچه بیمه<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">13<span style="white-space:pre"> </span>دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">14<span style="white-space:pre"> </span>ریزنمرات دبستان ، راهنمایی(هرسال)<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">15<span style="white-space:pre"> </span>سند تلفن همراه<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">16<span style="white-space:pre"> </span>فیش مستمری(کوچک)<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">17<span style="white-space:pre"> </span>کارت بازرگانی هوشمند<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">18<span style="white-space:pre"> </span>کارت عضویت نظام مهندسی<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">19<span style="white-space:pre"> </span>کارت نظام پزشکی<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">20<span style="white-space:pre"> </span>کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">21<span style="white-space:pre"> </span>کارت پایان خدمت<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">22<span style="white-space:pre"> </span>گزارش ورود و خروج از کشور<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">23<span style="white-space:pre"> </span>گواهی اشتغال به تحصیل<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">24<span style="white-space:pre"> </span>گواهی تجرد، تولد، فوت<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">25<span style="white-space:pre"> </span>گواهینامه رانندگی<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">26<span style="white-space:pre"> </span>گواهی ریز نمرات دانشگاهی<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">27<span style="white-space:pre"> </span>گواهی عدم خسارت خودرو(نیم برگ)<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">28<span style="white-space:pre"> </span>گواهی عدم سوءپیشینه<span style="white-space:pre"> </span>300.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">29<span style="white-space:pre"> </span>گذرنامه (بدون روادید)<span style="white-space:pre"> </span>350.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">30<span style="white-space:pre"> </span>روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک)<span style="white-space:pre"> </span>400.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">31<span style="white-space:pre"> </span>اساسنامه ثبت شرکت¬ها فرمی(هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">32<span style="white-space:pre"> </span>اوراق مشارکت و اوراق قرضه<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">33<span style="white-space:pre"> </span>انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و 000)<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">34<span style="white-space:pre"> </span>برگ تشحیص مالیات ، مالیات قطعی (هرصفحه)<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">35<span style="white-space:pre"> </span>برگ آزمایش پزشکی(کوچک)<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">36<span style="white-space:pre"> </span>برگ جلب ، احضاریه<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">37<span style="white-space:pre"> </span>برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی(هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">38<span style="white-space:pre"> </span>پروانه دائم پزشکی<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">39<span style="white-space:pre"> </span>پروانه مطب ، پروانه مسئولیت فنی<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">40<span style="white-space:pre"> </span>پروانه نشر و انتشارات<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">41<span style="white-space:pre"> </span>پروانه وکالت<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">42<span style="white-space:pre"> </span>پرینت¬های بانکی کوچک (تا 10 سطر)<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">43<span style="white-space:pre"> </span>تقدیر نامه و لوح سپاس ، حکم قهرمانی (کوچک)<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">44<span style="white-space:pre"> </span>ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">45<span style="white-space:pre"> </span>جواز دفن<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">46<span style="white-space:pre"> </span>جواز کسب<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">47<span style="white-space:pre"> </span>ریز مکالمات تلفن (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">48<span style="white-space:pre"> </span>سر فصل دروس (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">49<span style="white-space:pre"> </span>سند وسائط نقلیه سبک<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">50<span style="white-space:pre"> </span>فیش حقوقی (کوچک)<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">51<span style="white-space:pre"> </span>فیش مستمری (بزرگ)<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">52<span style="white-space:pre"> </span>کارت مباشرت<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">53<span style="white-space:pre"> </span>کارنامه توصیفی ابتدائی (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">54<span style="white-space:pre"> </span>کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">55<span style="white-space:pre"> </span>گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">56<span style="white-space:pre"> </span>گواهی بانکی یا سپرده بانکی<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">57<span style="white-space:pre"> </span>گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">58<span style="white-space:pre"> </span>گواهی فنی و حرفه ای (یک رو)<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">59<span style="white-space:pre"> </span>گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ)<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">60<span style="white-space:pre"> </span>گواهی ها (سایر موارد)<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">61<span style="white-space:pre"> </span>لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ده نفر)<span style="white-space:pre"> </span>450.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">62<span style="white-space:pre"> </span> حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی<span style="white-space:pre"> </span>500.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">63<span style="white-space:pre"> </span>آگهی تأسیس (ثبت شرکت ها، روزنامه رسمی)<span style="white-space:pre"> </span>600.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">64<span style="white-space:pre"> </span>اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>600.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">65<span style="white-space:pre"> </span>اساسنامه، ثبت شرکت غیر فرمی (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>600.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">66<span style="white-space:pre"> </span>بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>600.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">67<span style="white-space:pre"> </span>ترازنامه شرکت ها، اظهار نامه مالیاتی (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>600.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">68<span style="white-space:pre"> </span>تقدیرنامه، لوح سپاس و حکم قهرمانی ( بزرگ)<span style="white-space:pre"> </span>600.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">69<span style="white-space:pre"> </span>پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>600.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">70<span style="white-space:pre"> </span>پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>600.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">71<span style="white-space:pre"> </span>پروانه مهندسی (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>600.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">72<span style="white-space:pre"> </span>پرینت های بانکی بزرگ (بیش از 10 سطر)<span style="white-space:pre"> </span>600.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">73<span style="white-space:pre"> </span>حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی<span style="white-space:pre"> </span>600.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">74<span style="white-space:pre"> </span>دفترچه بازرگانی<span style="white-space:pre"> </span>600.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">75<span style="white-space:pre"> </span>روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ)<span style="white-space:pre"> </span>600.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">76<span style="white-space:pre"> </span>فیش حقوقی (بزرگ)<span style="white-space:pre"> </span>600.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">77<span style="white-space:pre"> </span>قرارداد استخدامی (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>600.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">78<span style="white-space:pre"> </span>کارت شناسایی کارگاه (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>600.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">79<span style="white-space:pre"> </span>گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>600.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">80<span style="white-space:pre"> </span>گواهی حصر وراثت<span style="white-space:pre"> </span>600.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">81<span style="white-space:pre"> </span>لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>600.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">82<span style="white-space:pre"> </span>مبایعه¬نامه و اجاره¬نامه با کد رهگیری (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>600.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">83<span style="white-space:pre"> </span>موافقت اصولی<span style="white-space:pre"> </span>600.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">84<span style="white-space:pre"> </span>دفترچه وکالت<span style="white-space:pre"> </span>650.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">85<span style="white-space:pre"> </span>اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرار نامه) (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>750.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">86<span style="white-space:pre"> </span>بارنامه (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>750.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">87<span style="white-space:pre"> </span>برگ آزمایش پزشکی (بزرگ)<span style="white-space:pre"> </span>750.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">88<span style="white-space:pre"> </span>برگ سبز گمرکی (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>750.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">89<span style="white-space:pre"> </span>برگ نظریه کارشناسی ملک<span style="white-space:pre"> </span>750.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">90<span style="white-space:pre"> </span>پروانه بهره¬برداری (پشت و رو)<span style="white-space:pre"> </span>750.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">91<span style="white-space:pre"> </span>جواز تأسیس<span style="white-space:pre"> </span>750.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">92<span style="white-space:pre"> </span>سند ازدواج یا رونوشت آن<span style="white-space:pre"> </span>750.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">93<span style="white-space:pre"> </span>سند وسائط نقلیه سنگین<span style="white-space:pre"> </span>750.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">94<span style="white-space:pre"> </span>سند مالکیت (دفترچه ای)<span style="white-space:pre"> </span>750.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">95<span style="white-space:pre"> </span>قیم نامه (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>750.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">96<span style="white-space:pre"> </span>گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف<span style="white-space:pre"> </span>750.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">97<span style="white-space:pre"> </span>مالیات بر ارث (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>750.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">98<span style="white-space:pre"> </span>وکالتنامه (نیم برگ)<span style="white-space:pre"> </span>750.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">99<span style="white-space:pre"> </span>اظهارنامه ، تقاضای ثبت شرکت ، شرکت نامه (پشت و رو)<span style="white-space:pre"> </span>1.050.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">100<span style="white-space:pre"> </span>اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>1.050.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">101<span style="white-space:pre"> </span>سند طلاق یا رونوشت آن<span style="white-space:pre"> </span>1.050.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">102<span style="white-space:pre"> </span>سند مالکیت (تک برگی)<span style="white-space:pre"> </span>1.050.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">103<span style="white-space:pre"> </span>قرارداد (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>1.050.000</font></div><div align="right" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">104<span style="white-space:pre"> </span>وکالتنامه بزرگ (هر صفحه)<span style="white-space:pre"> </span>1.050.000</font></div><div style="text-align: start;"><br></div> </div> </div> text/html 2017-07-19T01:13:46+01:00 drdelto.ir زبانمند | مرجع شما در یادگیری زبان درباره ما http://drdelto.ir/post/2 <div align="center"><div align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>به منظور آشنایی بیشتر شما با مدیریت دارالترجمه دکتر دلفروز خلاصه سوابق در این صفحه قرار داده شده است.<br><br></font></div><hr><br></div><p dir="RTL" align="right" style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#3333FF">1- مشخصات فردی :&nbsp;</font></b><br></font></p><div align="right"></div><div dir="rtl" align="right"><table dir="rtl" width="586" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" height="276" style="margin-left: 22pt; border-collapse: collapse; border: medium none;"><tbody><tr style="height: 157.35pt;"><td width="673" valign="top" style="width: 504.7pt; border: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 157.35pt;"><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 3.2px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;<br></font></p><p dir="RTL" align="left" style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نام: صالح</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/Saleh_Delforouz.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نام خانوادگی: دلفروز عبدالملکی</font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تلفن: 09135710073&nbsp;</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نشانی محل کار: اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شهید خسروپور(کوی آزادگان)، فرعی 1 ، پلاک 22</font></p><p dir="LTR" style="text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">Email:&nbsp;<a href="mailto:zabanmand@gmail.com">tarjomeh902@gmail.com</a></font></p><p dir="LTR" style="text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">Website:</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</span><a href="www.drdelto.ir" target="" title="" style="">www.drdelto.ir</a></font></p></td></tr></tbody></table></div><div align="right"></div><p dir="RTL" align="center" style="text-align: justify;"><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br>2- سوابق تحصیلات دانشگاهی:&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></p><div align="right"></div><div dir="rtl" align="right"><table dir="rtl" width="584" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" height="191" style="margin-left: 22pt; border-collapse: collapse; border: medium none;"><tbody><tr style="height: 32.65pt;"><td width="125" style="width: 93.8pt; border-width: 1.5pt 1.5pt 1pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مقطع تحصیلی</font></p></td><td width="96" style="width: 1in; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">رشتـه</font></p></td><td width="84" style="width: 63pt; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">معدل کل</font></p></td><td width="111" style="width: 83.5pt; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه محل تحصیل</font></p></td><td width="72" style="width: 0.75in; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تاریخ ­شروع</font></p></td><td width="72" style="width: 0.75in; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تاریخ پایان</font></p></td></tr><tr style="height: 32.65pt;"><td width="125" style="width: 93.8pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دكتری</font></p></td><td width="96" style="width: 1in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">مطالعات ترجمه</font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></p></td><td width="84" style="width: 63pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">18.53</font></p></td><td width="111" style="width: 83.5pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه اصفهان</font></p><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p></td><td width="72" style="width: 0.75in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مهر 91</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td><td width="72" style="width: 0.75in; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اردیبهشت 97<br></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td></tr><tr style="height: 32.65pt;"><td width="125" style="width: 93.8pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">كارشناسی ارشد</font></p></td><td width="96" style="width: 1in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مترجمی زبان انگلیسی</font></p></td><td width="84" style="width: 63pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">17.67</font></p></td><td width="111" style="width: 83.5pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه اصفهان</font></p></td><td width="72" style="width: 0.75in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مهر 86</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td><td width="72" style="width: 0.75in; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اسفند 88</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td></tr><tr style="height: 32.65pt;"><td width="125" style="width: 93.8pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کارشناسی</font></p></td><td width="96" style="width: 1in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">زبان و ادبیات انگلیسی</font></p></td><td width="84" style="width: 63pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">16.89</font></p></td><td width="111" style="width: 83.5pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه سیستان و بلوچستان</font></p></td><td width="72" style="width: 0.75in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مهر 82</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td><td width="72" style="width: 0.75in; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 32.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">خرداد 86</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td></tr></tbody></table></div><div align="right"></div><p dir="RTL" align="right" style="margin-right: 0.25in; text-align: justify;"><font size="2" color="#3333FF" face="Mihan-Iransans"><b>3-سوابق تدریس :</b></font></p><div align="right"></div><div dir="rtl" align="right"><table dir="rtl" width="583" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" height="1917" style="border-collapse: collapse; border: medium none;"><tbody><tr style="height: 12.65pt;"><td rowspan="2" width="42" style="width: 31.7pt; border-width: 1.5pt 1.5pt 1pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; padding: 0in 5.4pt; height: 12.65pt;"><p dir="RTL" align="right" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ردیف</font></p></td><td rowspan="2" width="109" style="width: 82.05pt; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 12.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نام ­دانشگاه یا مؤسسه­ آموزشی وپژوهشی</font></p></td><td rowspan="2" width="212" style="width: 158.9pt; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 12.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عنوان­ درس­ها</font></p></td><td colspan="2" width="99" style="width: 74.3pt; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 12.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تاریـخ</font></p></td><td rowspan="2" width="194" style="width: 145.7pt; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 12.65pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نشانی مؤسسه</font></p></td></tr><tr style="height: 10.55pt;"><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 10.55pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شروع</font></p></td><td width="51" style="width: 38.3pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 10.55pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">پایان</font></p></td></tr><tr style="height: 27.15pt;"><td width="42" style="width: 31.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1</font></p></td><td width="109" style="width: 82.05pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه اصفهان</font></p></td><td width="212" style="width: 158.9pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1.بررسی آثار ترجمه شده اسلامی</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2.ترجمه متون اقتصادی</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">3.ترجمه متون مطبوعاتی</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">4.خواندن و درک مفاهیم<br></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans">5.ترجمه نوار و فیلم<br>6. ترجمه 1 و 2<br></font></td><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مهر 92</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td><td width="51" style="width: 38.3pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ادامه دارد</font></p></td><td width="194" style="width: 145.7pt; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a name="OLE_LINK24"></a><a name="OLE_LINK23"></a><a name="OLE_LINK32"></a><a name="OLE_LINK31">اصفهان-میدان آزادی-خیابان دانشگاه-دانشگاه اصفهان</a>-دانشکده زبانهای خارجه</font></p></td></tr><tr style="height: 27.15pt;"><td width="42" style="width: 31.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2</font></p></td><td width="109" style="width: 82.05pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه کاشان</font></p><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p></td><td width="212" style="width: 158.9pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1.اصول و روش ترجمه</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2.واژه شناسی</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">3.ترجمه پیشرفته</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">4.<a name="OLE_LINK4"></a><a name="OLE_LINK3">بررسی آثار ترجمه شده اسلامی</a>&nbsp;&nbsp;(1)</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">5.بررسی آثار ترجمه شده اسلامی &nbsp;(2)</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">6.ترجمه متون ساده</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">7.مبانی نظری ترجمه</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">8.ترجمه نوار و فیلم</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">9.ترجمه متون مطبوعاتی<br></font></p></td><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a name="OLE_LINK12"></a><a name="OLE_LINK11">مهر 92</a></font></p><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p></td><td width="51" style="width: 38.3pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a name="OLE_LINK14"></a><a name="OLE_LINK13">ادامه دارد</a></font></p><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p></td><td width="194" style="width: 145.7pt; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کاشان- بلوار قطب راوندی-دانشگاه کاشان-دانشکده زبانهای خارجی</font></p></td></tr><tr style="height: 27.15pt;"><td width="42" style="width: 31.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">3</font></p></td><td width="109" style="width: 82.05pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی امین</font></p><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p></td><td width="212" style="width: 158.9pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1.اصول و روش ترجمه</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2.بررسی آثار ترجمه شده اسلامی</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">3.ترجمه متون ساده</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">4.مبانی نظری ترجمه</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">5.ترجمه پیشرفته</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">6.ترجمه متون مطبوعاتی</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">7.روش تحقیق<br></font></p></td><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مهر&nbsp;<a name="OLE_LINK8"></a><a name="OLE_LINK7">92</a></font></p><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p></td><td width="51" style="width: 38.3pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a name="OLE_LINK10"></a><a name="OLE_LINK9">خرداد 95<br></a></font></p><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p></td><td width="194" style="width: 145.7pt; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اصفهان-فولادشهر- موسسه آموزش عالی امین</font></p></td></tr><tr style="height: 27.15pt;"><td width="42" style="width: 31.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">4</font></p></td><td width="109" style="width: 82.05pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">موسسه زبانهای خارجی فردای بهتر</font></p></td><td width="212" style="width: 158.9pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دوره آموزش زبان انگلیسی از پایه تا TOEFL و IELTS در 140 جلسه&nbsp;<br></font></p></td><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">90</font></p></td><td width="51" style="width: 38.3pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ادامه دارد</font></p></td><td width="194" style="width: 145.7pt; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اصفهان-خیابان هزارجریب-خیابان شهید خسروپور- فرعی 1 آزادگان- پلاک 22</font></p></td></tr><tr style="height: 27.15pt;"><td width="42" style="width: 31.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">5</font></p></td><td width="109" style="width: 82.05pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">موسسه علوم و فنون کیش</font></p></td><td width="212" style="width: 158.9pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دوره آمادگی IELTS</font></p><p dir="RTL"><br></p></td><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">92</font></p></td><td width="51" style="width: 38.3pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">93</font></p></td><td width="194" style="width: 145.7pt; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اصفهان- میدان آزادی</font></p></td></tr><tr style="height: 27.15pt;"><td width="42" style="width: 31.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">6</font></p></td><td width="109" style="width: 82.05pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">موسسه آموزش عالی سنایی اصفهان</font></p></td><td width="212" style="width: 158.9pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1-بررسی آثار ترجمه شده اسلامی(1)</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2- بررسی آثار ترجمه شده اسلامی(2)</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">3-اصول و روش ترجمه</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">4-واژه شناسی</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">5-ترجمه متون اقتصادی</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">6-ترجمه متون ساده</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">7-مبانی نظری ترجمه</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">8-ترجمه پیشرفته (1)</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">9-ترجمه متون عمومی</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">10- پروژه کارورزی کاردانی مترجمی انگلیسی&nbsp;<br></font></p></td><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">87</font></p></td><td width="51" style="width: 38.3pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">89</font></p></td><td width="194" style="width: 145.7pt; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اصفهان-میدان جمهوری-خیابن خرم- انتهای خیابان شهیدان شرقی- ساختمان خورشید</font></p></td></tr><tr style="height: 27.15pt;"><td width="42" style="width: 31.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">7</font></p></td><td width="109" style="width: 82.05pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">موسسه آموزش عالی دانش پژوهان</font></p></td><td width="212" style="width: 158.9pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1.زبان عمومی دانشگاه پیام نور</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2<a name="OLE_LINK28"></a><a name="OLE_LINK27">. دوره آموزش زبان انگلیسی از پایه تا&nbsp;</a>TOEFL و IELTS</font></p></td><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">86</font></p></td><td width="51" style="width: 38.3pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">91</font></p></td><td width="194" style="width: 145.7pt; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 27.15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اصفهان- خیابان دانشگاه- کوچه گلشن- موسسه آموزش عالی دانش پژوهان</font></p></td></tr></tbody></table></div><p dir="RTL" align="right" style="text-align: justify;"><font size="2" color="#3333FF" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;&nbsp; 4- سایر فعالیتها: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></font></p><div align="right"></div><div dir="rtl" align="right"><table dir="rtl" width="580" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" height="405" style="margin-left: 22pt; border-collapse: collapse; border: medium none;"><tbody><tr style="height: 0.25in;"><td rowspan="2" width="41" style="width: 30.7pt; border-width: 1.5pt 1.5pt 1pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; padding: 0in 5.4pt; height: 0.25in;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ردیف</font></p></td><td rowspan="2" width="114" style="width: 85.7pt; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 0.25in;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نام­ دانشگاه­ یا مؤسسه­</font></p><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آموزشی و پژوهشی</font></p></td><td rowspan="2" width="214" style="width: 160.85pt; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 0.25in;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عنوان فعالیت</font></p></td><td colspan="2" width="94" style="width: 70.25pt; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 0.25in;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تاریـخ</font></p></td><td rowspan="2" width="209" style="width: 156.5pt; border-top: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 0.25in;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نشانی&nbsp; پژوهشگاه</font></p></td></tr><tr style="height: 15pt;"><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شروع</font></p></td><td width="46" style="width: 34.25pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 15pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">پایان</font></p></td></tr><tr style="height: 38.6pt;"><td width="41" style="width: 30.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1</font></p></td><td width="114" style="width: 85.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه اصفهان</font></p></td><td width="214" style="width: 160.85pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ترجمه وب سایت دانشگاه اصفهان به زبان انگلیسی</font></p></td><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1393</font></p></td><td width="46" style="width: 34.25pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1394</font></p></td><td width="209" style="width: 156.5pt; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اصفهان-میدان آزادی-خیابان دانشگاه-دانشگاه اصفهان</font></p></td></tr><tr style="height: 38.6pt;"><td width="41" style="width: 30.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2</font></p></td><td width="114" style="width: 85.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شهرداری اصفهان</font></p></td><td width="214" style="width: 160.85pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ترجمه بنرها و تابلوها و تندیسهای سطح شهر اصفهان و مطالب مربوط به همایش اجلاس سران کشورها&nbsp;<br></font></p></td><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1393</font></p></td><td width="46" style="width: 34.25pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ادامه دارد</font></p></td><td width="209" style="width: 156.5pt; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان</font></p></td></tr><tr style="height: 38.6pt;"><td width="41" style="width: 30.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">5</font></p></td><td width="114" style="width: 85.7pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه صنعتی مالک اشتر</font></p></td><td width="214" style="width: 160.85pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مترجم شفاهی و مجری کنفرانس در همایش بین المللی</font></p></td><td width="48" style="width: 0.5in; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بهمن 1389</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td><td width="46" style="width: 34.25pt; border-top: none; border-left: 1.5pt double rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p></td><td width="209" style="width: 156.5pt; border-top: none; border-left: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-right: none; padding: 0in 5.4pt; height: 38.6pt;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه صنعتی مالک اشتر</font></p><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p></td></tr></tbody></table></div><div align="right"></div><p dir="RTL" align="right" style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#3333FF">&nbsp;</font></font></p><hr><p dir="RTL" align="right" style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#3333FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#CC0000"><font size="3">گواهی&nbsp;</font></font></font></font><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#006600"><font size="3" color="#CC0000" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">فعالیت به عنوان مترجم شفاهی</font><br><br></font></font></font><font face="Mihan-Iransans"></font><font face="Mihan-Iransans"></font></font></p><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/interpreter.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></font></p><hr><p align="right"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#006600"><font size="3" color="#CC0000">گواهی فعالیت به عنوان مترجم کتبی</font></font></font></p><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/translation_pro.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></font></p><div align="right"><br><div align="center"><br></div></div> text/html 2017-06-18T01:22:54+01:00 drdelto.ir زبانمند | مرجع شما در یادگیری زبان تماس با ما http://drdelto.ir/post/3 <br><font face="Mihan-IransansLight"><br></font><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/spinner.gif" alt="" width="13" vspace="0" hspace="0" height="13" border="0" align="bottom">&nbsp;<font size="2">برای سفارش ترجمه اسناد و مدارک خود از راههای ارتباطی زیر با ما تماس بگیرید:</font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><br></font></font></div><div align="center"><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px;" width="487" height="183" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/731/2191526/phone.png" width="50" height="50"> <font size="3" face="Mihan-Iransans">تلفن</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="left">&nbsp;<font size="3" face="Mihan-Iransans"> 09135710073</font><font size="3">&nbsp;<font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">(از ساعت 10 الی 13</font><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">)</font></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/731/2191526/gmail.png" width="50" height="50">ایمیل</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp; <font color="#330033">Ta</font>rjomeh902@gmail.com<br></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/731/2191526/tel.jpg" width="50" height="50"> <font size="3" face="Mihan-Iransans">تلگرام</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="left"><font size="3">&nbsp;Tarjomeh902@</font></td></tr></tbody></table></div><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 16.1px; color: rgb(51, 0, 51);"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 16.1px;" lang="AR-SA"><font size="3" color="#CC0000" style=""><br><b>&nbsp;آدرس دارالترجمه</b></font><font color="#CC0000" style=""><b>:</b></font><font color="#000000">&nbsp;</font></span></span></font><font size="2" face="Mihan-Iransans">اصفهان ، خیابان هزارجریب ، خیابان شهید خسروپور ، فرعی یک ، پلاک 22</font><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><br></font></div><div align="justify"><hr></div><div align="center"><font size="2" color="#3366FF"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">گواهی فعالیت به عنوان مترجم شفاهی دانشگاه صنعتی مالک اشتر</font></font></font></font><br></div><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><br><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#006600"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000"><br></font></font></font><font face="Mihan-Iransans"></font><font face="Mihan-Iransans"></font></font></p><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/interpreter.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><hr><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#3366FF"><br></font></b><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#3366FF"><font face="Mihan-Iransans">گواهی فعالیت به عنوان مترجم وب سایت دانشگاه اصفهان به زبان انگلیسی</font></font><br></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/translation_pro.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><br></p>